Przejdź do treści

Strona dla przedsiębiorców

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna: Uchwała Nr XX/165/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Krasnystaw (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 5075).

 1. 1.Od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu           na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni
0,89 zł
 1. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni
3,88 zł
 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni
0,20 zł
 1. niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie               z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1 m2 powierzchni
2,98 zł
 1. 2.Od budynków lub ich części:
1)   mieszkalnych – od 1 m2powierzchni użytkowej 0,50 zł
2)  związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności        gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej 20,53 zł
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie działal-ności bankowej lub świadczenia usług finansowych – od 1 m2 powierzchni użytkowej 22,66 zł
4) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, na powierzchni użytkowej poniżej 400 m2 (od jednego budynku), w których utworzono nowe miejsca pracy na terenie Miasta Krasnystaw, co spowodowało wzrost stanu średniego zatrudnienia w zakładzie co najmniej o 20 % w stosunku do średniego zatrudnienia za rok ubiegły – od 1 m² powierzchni użytkowej, 18,48 zł
5) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, w roku podatkowym, w którym rozpoczęto jej prowadzenie po raz pierwszy na terenie Miasta Krasnystaw – od 1 m² powierzchni użytkowej 15,40 zł
6) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2powierzchni użytkowej 9,21 zł
7)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świad-czeń, z wyjątkiem związanych z udzielaniem stacjonarnych i całodobo-wych świadczeń szpitalnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, dla których ustala się stawkę 1,50  od 1 m² powierzchni użytkowej 4,61 zł
8)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem zajętych na garaże, dla których ustala się stawkę – 6,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej 4,00 zł
 1. 3.Od budowli:

 

 
od  wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.). 2 %

 

ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W RAMACH POMOCY DE MINIMIS

 

Podstawa prawna: Uchwała Nr XIV/112/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 1044)

Zwolnieniu od podatku od nieruchomości podlegają budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz grunty związane z tymi budynkami.

Zwolnienie przysługuje w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na warunkach określonych w w/w uchwale na okres odpowiednio:

1) 12 miesięcy – w przypadku utworzenia co najmniej 2 nowych miejsc pracy

albo 24 miesięcy - w przypadku utworzenia co najmniej 4 nowych miejsc pracy przez mikroprzedsiębiorcę,

2) 12 miesięcy – w przypadku utworzenia co najmniej 4 nowych miejsc pracy

albo 24 miesięcy – w przypadku utworzenia co najmniej 8 nowych miejsc pracy przez małego przedsiębiorcę,

3) 12 miesięcy – w przypadku utworzenia co najmniej 10 nowych miejsc pracy

albo 24 miesięcy - w przypadku utworzenia co najmniej 20 nowych miejsc pracy przez średniego przedsiębiorcę,

 1. 12 miesięcy – w przypadku utworzenia co najmniej 40 nowych miejsc pracy

albo 24 miesięcy w przypadku utworzenia co najmniej 80 nowych miejsc pracy przez przedsiębiorcę innego niż wymienieni w punktach 1 - 3.

Zwolnienie przysługuje przez okres wskazany wyżej, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym utworzono wymaganą liczbę nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, a w przypadku gdy okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy jest istnienie budynku lub jego części, zwolnienie przysługuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem.

Nowo utworzone miejsca pracy muszą być zachowane przez co najmniej 12 miesięcy, po ostatnim miesiącu korzystania ze zwolnienia od podatku.

Zwolnienie, od podatku od nieruchomości nie dotyczy budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz gruntów związanych z tymi budynkami zajętych na działalność finansową i ubezpieczeniową (banków, działalności pożyczkowej, kredytowej i ubezpieczeniowej) oraz handel hurtowy i detaliczny.

 

PODATEK ROLNY

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M. P. z 2018 r., poz. 1004)

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017, określona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r.  wynosi 54,36 zł za 1 dt. Cena ta stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na obszarze miasta w 2019r. Stawka podatku dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wynosi 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy a dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego 271,80 zł za 1 ha fizyczny.

 

PODATEK LEŚNY

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M. P. z 2018 r., poz. 1005)

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna, uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. określona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018r. będąca podstawą do wyliczenia podatku leśnego na 2019 r. wyniosła 191,98 zł za 1 m 3, a więc stawka podatku leśnego w 2019 r. wynosi 42,2356 zł od 1 ha lasu.

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podstawa prawna: Uchwała Nr XX/166/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 5084)

 1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
 1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
  594,00 zł
 1. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
  792,00 zł
 1. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1.122,00 zł
   
 1. równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i zawieszenia:
rodzaju
Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

(stawka podatku w zł)

Inne systemy zawieszenia

(stawka podatku

w zł)

nie mniej niż mniej niż
2 osie 12 13 1.320,00 1.452,00
13 14 1.452,00 1.584,00
14 15 1.584,00 1.716,00
15   1.716,00 1.848,00
3 osie 12 17 1.452,00 1.584,00
17 19 1.584,00 1.716,00
19 21 1.716,00 1.848,00
21 23 1.848,00 1.980,00
23 25 1.980,00 2.112,00
25   2.112,00 2.184,00
4 osie i więcej 12 25 1.848,00 1.950,00
25 27 1.950,00 2.082,00
27 29 2.082,00 2.184,00
29 31 2.184,00 2.576,00
31   2.576,00 2.648,00
 1. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 1. od 3,5 tony i poniżej 12 ton
924,00 zł
   
 1. równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi  zawieszenia:
i rodzaju
Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

(stawka podatku w zł)

Inne systemy zawieszenia

(stawka podatku

w zł)

nie mniej niż Mniej niż
2 osie 12 18 1.500,00 1.680,00
18 25 1.680,00 1.771,00
25 31 1 771,00 1.914,00
31   1.914,00 2.199,00
3 osie i więcej 12 40 1.914,00 2.086,00
40   2.086,00 2.660,00
           
 1. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 1. od 7 ton i poniżej 12 ton
431,00 zł
 1. równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi  zawieszenia:
i rodzaju
Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

(stawka podatku w zł) (w zł)

Inne systemy zawieszenia

(stawka podatku

w zł)

nie mniej niż Mniej niż
1 oś 12 18   333,00   422,00
18 25   422,00   511,00
25     511,00   660,00
2 osie 12 28   575,00   719,00
28 33   719,00   976,00
33 38   976,00 1.483,00
38   1.483,00 1.951,00
3 osie i więcej 12 38   924,00 1.082,00
38   1.082,00 1.471,00
 1. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenie poza miejscem kierowcy
 1. mniejszej niż 22 miejsca
  924,00 zł
 1. równej lub wyższej niż 22 miejsca
1.716,00 zł

 

ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Uchwała XIV/112/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Uchwała dotyczy zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz gruntów związanych z tymi budynkami. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy realizując na terenie Krasnegostawu nową inwestycję utworzą nowe miejsca pracy.

Ulgi nie mogą zostać zastosowane w przypadku prowadzenia na terenie nieruchomości działalności finansowej i ubezpieczeniowej(banków, działalności pożyczkowej, kredytowej i ubezpieczeniowej), a także hurtowej i detalicznej działalności handlowej. 

 

Uchwała XX/165/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Krasnystaw wprowadza ważne dla podatników zmiany sposobu opodatkowania budynków lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

1)  jeżeli osoba prawna lub fizyczna utworzy nowe miejsca pracy, które spowodują, iż u tego pracodawcy, w zakładzie na terenie Krasnegostawu w 2017 r. nastąpi wzrost średniego zatrudnienia co najmniej o 20 % w stosunku do średniego zatrudnienia za rok 2016 (co zostanie potwierdzone odpowiednimi dokumentami), będzie mógł skorzystać w 2017 r. z obniżonej stawki podatku od nieruchomości tj. – 18,48 zł od 1 m² powierzchni użytkowej budynków, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 400 m2 (od jednego budynku),

2) jeżeli osoba prawna lub fizyczna rozpocznie po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej w 2017 r. i działalność ta będzie prowadzona w budynku mieszkalnym lub innym budynku, położonym na terenie Miasta Krasnystaw, właściciel budynku będzie mógł skorzystać w 2017 r. z obniżonej stawki podatku od nieruchomości tj. – 15,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej budynków.

 

OPŁATA TARGOWA

Podstawa prawna: Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 3981)

1. Dzienna stawka opłaty targowej określona została w wysokości 2 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni zajętej pod sprzedaż. Powierzchnia zajęta pod sprzedaż oznacza powierzchnię zajętą przez sprzedawany towar oraz przez urządzenie lub pojazd, z którego dokonuje się sprzedaży, a także inne zajęte powierzchnie, w związku z dokonywaną sprzedażą.

2. Dzienna stawka opłaty targowej od sprzedaży w okresie trwania „Chmielaków Krasnostawskich” określona została w wysokości 120 zł za każdy rozpoczęty metr bieżący powierzchni zajętej pod sprzedaż. Powierzchnię zajętą pod sprzedaż mierzy się po stronie frontowej wzdłuż wydzielonych ciągów komunikacyjnych.

3. Opłata targowa płatna jest bez wezwania u inkasenta w dniu dokonywania sprzedaży.

4. Na inkasentów wyznaczeni zostali:

1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie,

2) Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krasnymstawie,

3) Pan Zbigniew Hendigery,

4) AURUM GBL – NIERUCHOMOŚCI Spółka z o. o. Sp. Komandytowa,.

5) Spółka cywilna „M & M s.c. Małgorzata Mazurek, Edyta Musiel“.

 

WPŁATY – INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW

Osoby fizyczne mają obowiązek dokonywania wpłat na poczet podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego w terminach płatności rat danego roku tj. 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego na indywidualne rachunki bankowe przypisane podatnikom, w kasie banku (BS Krasnystaw bez opłaty dodatkowej) lub u sołtysa.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Osoby prawne są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości, rolny i leśny – bez wezwania w terminach przewidzianych w ustawach na konto Urzędu Miasta Krasnystaw Nr 45 8200 0008 2001 0000 0417 0001.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych płatny – bez wezwania w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku na konto Urzędu Miasta Krasnystaw Nr 45 8200 0008 2001 0000 0417 0001 lub w kasie banku (BS Krasnystaw bez opłaty dodatkowej).

Podatek od środków transportowych od osób prawnych płatny – bez wezwania w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego  w terminie do 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku na konto Urzędu Miasta Krasnystaw Nr 45 8200 0008 2001 0000 0417 0001.

 

 

Kontakt:

Wszelkich informacji udziela

Agnieszka Sadowska

agnieszka.sadowska@krasnystaw.pl

Urząd Miasta Krasnystaw
Plac 3 Maja 29

Pok. 24, tel. 82 576 21 57 wew. 125

Administrator UMK ndz., 17/03/2019 - 22:34 Drukuj 139
facebook