Przejdź do treści

Straż Miejska w Krasnymstawie

Dane Inspektora Ochrony Danych

W Straży Miejskiej w Krasnymstawie” funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Radosław Kusaj.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem:

·       e-mail: inspektor@cbi24.pl

·       lub telefonicznie: 82 561 13 02


 

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości ( Dz.U. 2019 poz. 125)  informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Krasnymstawie z siedzibą przy ul. Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, telefon: 82 576 21 57 wew. 132, email:  strazm@krasnystaw.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl, telefon: 576-822-007.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego zgodnie z ustawowymi zadaniami Straży Miejskiej określonymi m.in.. w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 928 ze zm.). Na mocy art. 10a ustawy o strażach gminnych straż w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:
  a) w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
  b) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.;
 4. Przysługuje Państwu prawo do:
  a) wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (00-193) skargi w przypadku naruszenia Państwa praw  w wyniku przetwarzania Państwa danych osobowych. Pozostałe dane kontaktowe: kancelaria@uodo.gov.pl, fax: 22 531-03-01, infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze: 10.00–13.00.
  b) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

Administrator UMK pon., 29/07/2019 - 09:27 Drukuj 9
facebook