Przejdź do treści

Projekty i inwestycje

Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie

 

W dniu 31 maja br. Miasto Krasnystaw i Województwo Lubelskie zawarły umowę na realizację zadania pn. „Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie”. Projekt zakłada podniesienie jakości kształcenia ogólnego w miejskich szkołach podstawowych poprzez doposażenie pracowni przyrodniczych i technologii informacyjno - komunikacyjnych w szkołach objętych wsparciem oraz realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów i kursów zawodowych dla nauczycieli.

Pierwszym etapem realizacji zadania będzie przeprowadzone procedur przetargowych związanych z zakupem wyposażenia pracowni szkolnych. Następnie, od września 2017 r. do czerwca 2018 r., zostaną prowadzone zajęcia wyrównawcze i rozwijające oraz spotkania doradcze dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 5, a także kursy zawodowe skierowane do nauczycieli z tych placówek.

Wartość projektu to 1 132 537,08 zł, z czego kwota dofinansowania stanowi 1 059 961,08 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


Trwa rekrutacja do udziału w bezpłatnych zajęciach dydaktycznych dla uczniów w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie”. Aby wziąć udział w projekcie wystarczy wypełnić dostępne poniżej dokumenty rekrutacyjne i dostarczyć je do sekretariatu szkoły bądź do biura projektu (budynek Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw).

 

 


Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne


 

Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne
 

Projekt Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (320 sztuk) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego, w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Miasta Krasnystaw.

Planowany termin zakończenia realizacji i rozliczenia projektu planowany jest na koniec 2019 r.

Beneficjent projektu:    Miasto Krasnystaw
Wartość projektu:    3 398 041,58 PLN
Wydatki kwalifikowalne projektu:    2 976 965,20 PLN
Kwota dofinansowania projektu 85%:    2 530 420,42 PLN

[strona projektu]


Opracowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016 - 2023

Wartość projektu:  104 990,00 zł

Kwota dofinansowania 90%:    94 491,00 zł

Kwota wkładu własnego 10%:     10 499,00 zł

Okres realizacji:  01.02.2016 r. – 31.03.2017 r.

 

Dnia 20 lipca 2016 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Krasnystaw została podpisana umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację projektu pn. „Opracowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016 – 2023”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa lubelskiego.

„Miejski Program Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016-2023” został opracowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzonymi w dniu 2 sierpnia 2016 r. przez Ministra Rozwoju.

Ostateczny kształt Programu Rewitalizacji jest wynikiem analizy społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej miasta, popartej wynikami badań ankietowych i konsultacji społecznych. W wyniku  tych prac powstał spójny dokument strategiczny mający na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego, który ma istotne znaczenie dla rozwoju miasta, poprzez realizację kompleksowych przedsięwzięć uwzględniających aspekt społeczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny i środowiskowy, skoncentrowanych terytorialnie oraz prowadzonych w sposób zaplanowany i zintegrowany.

Wśród przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach rewitalizacji miasta znajduje się między innymi projekt zagospodarowania rejonu ulicy Zaułek Nadrzeczny, który zakłada nadanie terenowi położonemu pomiędzy ulicami Mostową i Gawryłowa funkcji rekreacyjnej i kulturowej. Powstanie i zostanie udostępniona mieszkańcom nowa infrastruktura społeczna, nawiązująca do dziedzictwa kulturowego i naturalnego miasta oraz niezbędna infrastruktura techniczna (amfiteatr, przystań kajakowa, chodniki, miejsca rekreacji itp.)

Innym przewidzianym do wdrożenia w programie rewitalizacji projektem jest utworzenie w budynku byłego Ratusza Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej, którego celem będzie stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości, wspomaganie kreatywnych rozwiązań wpływających na rozwój gospodarczy miasta oraz stworzenie miejsca dla aktywizacji i włączenia społecznego dla osób potrzebujących wsparcia.

Program rewitalizacji będzie również dokumentem umożliwiającym ubieganie się o środki unijne m. in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na realizację celów zawartych Programie.

 www.rewitalizacjamiastakrasnystaw.pl


 

Developer śr., 06/12/2017 - 07:59 Drukuj 289
facebook