Przejdź do treści

Posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - IV kadencji

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu  Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - IV kadencji, które odbędzie się  w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Krasnystaw przy  Plac 3 Maja 29.

Porządek posiedzenia:

1) Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2) Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji zadań publicznych Miasta w 2018 r.
3) Informacja na temat naboru kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego
w Zamościu oraz Sądu Rejonowego w Krasnymstawie na kadencję 2020-2023 r. .
4) Informacja na temat uczestnictwa organizacji pozarządowych w ogólnopolskim święcie  Chmielaki Krasnostawskie 2019.
5) Wolne wnioski.
6) Zakończenie posiedzenia.

                                                                                            

Przewodnicząca Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego

Renata Stangryciuk

Content Menager pon., 17/06/2019 - 15:23 Drukuj 45
facebook