Przejdź do treści

Opłata za zmniejszenie retencji

Informacja w sprawie Oświadczeń dotyczących opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Termin złożenia oświadczeń:

 • oświadczenie za I,II,III oraz IV kwartał 2018 r. należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2019 r.
 • oświadczenie za I, II kwartał 2019 r. należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2019 r.
 • oświadczenie za III kwartał 2019 r. należy złożyć do dnia 31 października 2019 r.
 • oświadczenie za IV kwartał 2019 r. należy złożyć do dnia 31 stycznia 2020 r.

Wymagane wnioski:    oświadczenie dotyczące opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej – w pdf do pobrania

Oświadczenia powinny być składane na każdy kwartał oddzielnie. Dopuszcza się złożenie jednego oświadczenia za 2018 rok włącznie w sytuacji braku zmian w stanie faktycznym lub prawnym nieruchomości.

Informacje dodatkowe

Opłacie  podlegają osoby fizyczne i prawne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawo wodne).

Podmiotami zobowiązanymi do uiszczenia opłaty retencyjnej zgodnie z art. 298 pkt 2 w zw. z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, od dnia 1 stycznia 2018 r. są osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomościami lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Zwolnienia przedmiotowe:

 Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy z opłaty zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy na obsługę poboru opłaty.

Materiał pomocniczy w sprawie ustalenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej opracowany przez Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na stronie:

https://kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/informacja-dla-gmin-ws-oplat-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krasnystaw

Wymagane załączniki

 • w przypadku udzielenia pełnomocnictwa – dokument pełnomocnictwa, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
 • w przypadku posiadania pozwolenia wodnoprawnego – kserokopia tego dokumentu 

Dokumenty do wglądu

Oryginał pozwolenia wodnoprawnego.

Sposób i miejsce składania dokumentów:

1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Plac 3 Maja29

22-300 Krasnystaw

Godziny przyjęć interesantów:

- poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30, wtorki od 8.00-16.00

 • Biuro Obsługi Mieszkańców

Plac 3 Maja 29

22-300 Krasnystaw

Godziny przyjęć interesantów:

- poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30, wtorki od 8.00-16.00

2. Za pośrednictwem poczty:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Plac 3 Maja29

22-300 Krasnystaw

3. Na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Urzędu Miasta Krasnystaw, dostępna na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) poprzez wypełnienie, podpisanie i wysłanie formularza pisma ogólnego do podmiotu publicznego (wraz z wymaganym oświadczeniem i załącznikiem)

Wymagane opłaty

Opłata skarbowa w przypadku złożenia pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

Nr rachunku bankowego:

Urząd Miasta Krasnystaw

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie

45 8200 0008 2001 0000 4170 0001

Wpłat można dokonać bez dodatkowych opłat i prowizji we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego na terenie Miasta Krasnystaw oraz w punktach kasowych.

Wpłat można dokonać za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Wyłączenia oraz zwolnienia od opłaty skarbowej wskazane są w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (teks jednolity  - Dz. U. z 2019 poz.1000).

Oświadczenia powinny być składane na każdy kwartał oddzielnie. Dopuszcza się złożenie jednego oświadczenia za 2018 rok włącznie w sytuacji braku zmian w stanie faktycznym lub prawnym nieruchomości.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:

82 576 21 57 wew. 163 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, wtorki od 8.00 do 16.00.

Do pobrania: WNIOSEK

 

 

Content Menager śr., 28/08/2019 - 14:24 Drukuj 145
facebook