Przejdź do treści

NGO

Współpraca z NGO


 

OGŁOSZENIE DLA NGO

 


Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu  Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - IV kadencji, które odbędzie się  w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Krasnystaw przy  Plac 3 Maja 29.

 

Porządek posiedzenia:

1.         Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.         Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji zadań publicznych Miasta w 2018 r.

3.         Informacja na temat naboru kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego
w Zamościu oraz Sądu Rejonowego w Krasnymstawie na kadencję 2020-2023 r. .

4.         Informacja na temat uczestnictwa organizacji pozarządowych w ogólnopolskim święcie  Chmielaki Krasnostawskie 2019.

5.         Wolne wnioski.

6.         Zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                              

 

Przewodnicząca Miejskiej Rady

Działalności Pożytku Publicznego

Renata Stangryciuk

 


 Spotkanie informacyjne na temat programu dotacyjnego "Niepodległa" 2019

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek i Biuro Programu "Niepodległa" zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dotacje z programu ,,Niepodległa”. Dotacje są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 4 marca 2019 r. w sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4 w Lublinie, w godz. 12:00-13:30. Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych planujących realizację w 2019 roku projektów związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości i odbudowy Polski. Ze środków programu dotacyjnego ,,Niepodległa” można będzie współfinansować m.in. festiwale, koncerty, spektakle, wystawy, czy projekty animacyjno – edukacyjne, zwłaszcza te oparte na interakcji i współdziałaniu, a także przygotowanie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych. Projekty powinny wpisywać się w świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski i odbudowy polskiej państwowości.

Zgłoszenia prosimy kierować na e-mail: afurtak@lublin.uw.gov.pl  w terminie do 1 marca 2019 br. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2019 r. w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportuZarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2019 r.Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2019 roku


 

Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2019 r.  w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


 

Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2019 r. w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu


 

Zarządzenie Nr 200/2018 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego Miasta Krasnystaw w roku 2019


 

Zarządzenie Nr 201/2018 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Krasnystaw w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.


Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami wprowadzonymi dla działalności KGW (KGW nabywają osobowość prawną przez wpis do Krajowego Rejestru KGW) przekazujemy Państwu przyjęte rozwiązania oraz możliwości pozyskania wsparcia finansowego dla Kół Gospodyń Wiejskich; Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych, wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku. Wszystkim zainteresowanym dedykowana jest specjalna strona internetowa - www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl oraz codzienny dyżur koordynatora biura Pełnomocnika rządu ds. MŚP (22) 273-79-61. 
 

List od premiera Mateusza Morawieckiego

Plakat - Rejestracja KGW

List od sekretarza stanu 

List od sekretarza stanu 

Alicja Grabiec
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i NGO
tel. 82 576 21 57 wew. 124
e-mail: a.g@krasnystaw.pl
pokój nr 28


 

Developer czw., 28/12/2017 - 15:47 Drukuj 194
facebook