Przejdź do treści

Masz nieruchomość powyżej 3500m2? Sprawdź czy dotyczy Cię opłata retencyjna

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Burmistrza obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

        Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości
o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych
z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych
w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

        Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;

  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,

  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązane są do uiszczania ww. opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.

         W związku z powyższym w myśl art. 552 ust 2b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) , posiadacze nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Krasnystaw, którzy zmniejszyli retencję przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej w myśl artykułu zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2 

        Wzór oświadczenia dostępny jest w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krasnystaw oraz linku zamieszczonym poniżej.

         W oparciu o w/w oświadczenie podmioty zobowiązane do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej otrzymają informację o wysokości tej opłaty
i terminie jej uiszczenia.

Oświadczenia należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krasnystaw   (parter),  Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela pracownik Urzędu Miasta Krasnystaw: Małgorzata Dąbrowska-Fiszer – Inspektor w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami i Ochrony Środowiska tel. 82 576 21 57 wew. 163, e-mail: dabrowska.fiszer@krasnystaw.pl

Pliki do pobrania  oswiadczenie.docx

Content Menager czw., 25/07/2019 - 09:35 Drukuj 145
facebook