Przejdź do treści

Krajowe Fundusze Zewnętrzne

„Budowa drogi publicznej gminnej, łączącej drogę powiatową ulicę Kościuszki z drogą gminną ulicą Królowej Jadwigi w Krasnymstawie”

Usuwanie wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych zadania

   
Renowacja mogił żołnierskich z XIX i XX w. w sekcji wojennej cmentarza parafialnego w Krasnymstawie    
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Chopina    
Renowacja mogił żołnierzy w sekcji wojennej cmentarza parafialnego w Krasnymstawie    
Przebudowa pomieszczeń Żłobka Miejskiego w Krasnymstawie na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowo utworzonych miejsc    
„Budowa oświetlenia ulicznego układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera w Krasnymstawie”
„Termomodernizacja budynku krytej pływalni w Krasnymstawie”
„Rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Piekarskiego w Krasnymstawie”
„Poprawa dostępności komunikacyjnej do lokalnych przedsiębiorstw poprzez przebudowę ulicy Przemysłowej i Krótkiej w Krasnymstawie”
„Przebudowa drogi gminnej nr 109779L (ul. Grobla) klasy L od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+521,00 w Krasnymstawie”
Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy: Granicznej, Krasickiego, Makuszyńskiego, Brzechwy oraz łącznika ul. Makuszyńskiego z ul. Słoneczną w Krasnymstawie
Edukacja ekologiczna w placówkach oświatowych na terenie miasta Krasnystaw
„Zwiększenie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów”
„Termorenowacja Ratusza Miejskiego w Krasnymstawie”
Zagospodarowanie zielenią terenów Miasta Krasnystaw
”Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest”
„Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicach: Rejowiecka, Pszczela, Błonie (etap II)”
Budowa kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie
Budowa układu komunikacyjnego ulic „Osiedla Orląt Lwowskich” obejmującego ulicę Armii Krajowej, Kresową, Krańcową i Orląt Lwowskich z łącznikiem do ulicy Granicznej w Krasnymstawie
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polnej w Krasnymstawie (etap II)
Zaprojektowanie i budowa placów zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 oraz przy Zespole Szkół Nr 4
Przebudowa ulicy Leśnej Krasnystaw
Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół nr 1 w Krasnymstawie
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Mostowej w Krasnymstawie
Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gminy i miasta Krasnystaw w m. Wincentów – etap II
Dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - etap IV
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie miasta Krasnystaw
   
     
     
     
     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Administrator UMK pt., 04/01/2019 - 09:02 Drukuj 203
facebook