Przejdź do treści

Budżet obywatelski 2020

Szanowni Mieszkańcy Krasnegostawu!!!

Właśnie startuje kolejna edycja Krasnostawskiego Budżetu Obywatelskiego, w której i tym razem będziecie mogli Państwo zdecydować o przeznaczeniu środków z budżetu Krasnegostawu i wpłynąć na zmianę Waszego otoczenia. Liczę na Wasz udział i wspólne działanie dla naszego Miasta!

podpis

 

 


 

NABÓR KANDYDATÓW DO KOMISJI OCENIAJĄCEJ PROJEKTY I PRZEPROWADZAJĄCEJ PROCEDURĘ KSZTAŁTOWANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W MIEŚCIE KRASNYSTAW NA ROK 2020

 

Ogłoszenie i formularz zgłoszeniowy (pdf)

Formularz zgłoszeniowy - wersja edytowalna (docx)

 


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW – BUDŻET OBYWATELSKI 2020

To już kolejna edycja Krasnostawskiego Budżetu Obywatelskiego.

Masz pomysł na ciekawą inwestycję, która przydałaby się w naszym mieście? A może na wydarzenie/imprezę o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym czy sportowym?

Jeśli tak, to koniecznie złóż w tej sprawie wniosek do Budżetu Obywatelskiego. Masz czas od 19 sierpnia 2019 r. do 16 września 2019 r.

W tym roku na realizację zwycięskich wniosków radni przeznaczyli dokładnie kwotę 550 000,00 zł, tj.: 

-   400 000,00 zł na projekty tzw. twarde (inwestycyjno-remontowe),

- 150 000,00 zł na pozostałe, tzw. miękkie (czyli o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym).

Koszt realizacji jednego projektu tzw. twardego nie może przekroczyć - 200 000,00 zł, a miękkiego – 50 000,00 zł.

 
Wniosek musi mieć poparcie 15 osób. Przed złożeniem wniosku składający może swoją propozycję skonsultować merytorycznie z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz uzyskać nieodpłatną pomoc w zakresie wstępnego oszacowania kosztu inicjatywy.

 

1. Wypełnione formularze wniosków, wraz z kompletem wymaganych załączników, należy złożyć w okresie: 19 sierpnia 2019 r. do 16 września 2019 r., w następujący sposób:

1) osobiście;

2) elektronicznie;

3) za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

 2. Formularze wniosków osobiście należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Krasnystaw, ul. Plac 3 Maja 29,

3. Wnioski w formie elektronicznej mieszkańcy Miasta składają przesyłając wypełniony, zeskanowany formularz wniosku na adres miasto@krasnystaw.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP na formularzu „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.

 4. Formularze wniosków za pośrednictwem poczty tradycyjnej należy wysłać listem na adres: Urząd Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw z dopiskiem „Budżet Obywatelski – 2020: Projekt”. Za datę złożenia wniosku uważa się datę stempla pocztowego.

Zgodnie z harmonogramem przyjęte wnioski zostaną ogłoszone w dniu 01 października 2019 r. na stronie internetowej www.krasnystaw.pl oraz BIP razem z kartą do głosowania i tego też dnia rozpocznie się głosowanie, które potrwa do 20 października 2019 r.


Zarządzenie Nr 129/2019 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego, określenia wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, wysokości środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski oraz maksymalnej wartości jednego projektu


Załącznik nr 1 do Zarządzenia 129/2019 - Formularz zgłoszenia projektu do realizacji w ramach krasnostawskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

Wersja edytowalna (docx)


Załącznik nr 2 do Zarządzenia 129/2019 - Lista mieszkańców Krasnegostawu popierających projekt do Krasnostawskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wersja edytowalna (docx)


Załącznik nr 3 do Zarządzenia 129/2019 - Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na zgłoszenie przez osobę małoletnią projektu do Krasnostawskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

Wersja edytowalna (docx)


Załącznik nr 4 do Zarządzenia 129/2019 - Harmonogram przeprowadzenia procedury wdrażania irealizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

Wersja edytowalna (docx)


Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania procedury kształtowania budżetu obywatelskiego w Mieście Krasnystaw


 

 

plakat

Administrator UMK pt., 04/09/2020 - 10:23 Drukuj 270
facebook